Choď na obsah Choď na menu
 


Školenie vodičov a vodičov služobných vozidiel

Hlavným cieľom školenia vodičov je rozšírenie a získanie právneho vedomia v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a BOZP pri výkone povolania, znižovanie dopravnej nehodovosti a predchádzanie poruchám a materiálnym škodám pri dodržiavaní pravidelnej údržby vozidiel.

 

Školenie je určené pre vodičov:

 

  • služobných motorových vozidiel
  • poľnohospodárskych strojov (traktorov, kombajnov, rezačiek)
  • pojazdných pracovných strojov
  • snežných pásových vozidiel a snežných skútrov
  • nákladných vozidiel a vozidiel medzinárodnej kamiónovej dopravy TIR
  • autobusov a autobusov mestskej hromadnej dopravy
  • opravárov a údržbárov vozidiel


 

Školenie sa vykonáva v zmysle Zákonníka práce § 39, ods.1,  v zmysle § 7 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č.154/2013 Z.z.)  Vyhlášky MPSVaR č. 356/2007 Z.z. (príloha č. 1  a  č. 2)

 

Pre vedenie služobného motorového vozidla je potrebné uzavrieť medzi zamestnancom a zamestnávateľom „Oprávnenie na vedenie služobného motorového vozidla“ a „Dohodu o podmienkach zverenia osobného motorového vozidla na vedenie“, ktorá však môže byť aj obsahom kolektívnej zmluvy.
 

Zamestnávateľ je povinný dodržiavať časový interval školenia minimálne 1 krát za dva roky a zároveň je povinný pravidelne overovať vedomosti z predpisov a zásad BOZP - prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, na základe vydaného oprávnenia Národným inšpektorátom práce (výchova a vzdelávanie 01.1.)

 

Do osnovy školenia zahŕňame Zákonník práce, zákon NR SR č. 462/2007 Z.z., zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení (zákon č.84/2009 Z.z., zákon č.188/2009 Z.z., zákon č.199/2009 Z.z., zákon č.144/2010 Z.z., zákon č.119/2011 Z.z., zákon č.249/2011 Z.z, zákon č.313/2011 Z.z., zákon č.68/2012 Z.z., zákon č.317/2012 Z.z., zákon č.357/2012 Z.z., zákon č.42/2013 Z.z., zákon č.98/2013 Z.z., zákon č.180/2013 Z.z., zákon č.213/2013 Z.z., zákon č.290/2013 Z.z., zákon č.388/2013 Z.z., zákon č.474/2013 Z.z.) vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z., ES 561/2006 Zb., a pre vodičov TIR - ďalšie právne predpisy členských štátov EU.

 

Zamestnávateľ je povinný archivovať záznam o oboznámení zamestnanca v súlade s § 7 ods. 1, zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., v platnom znení.

 

Školenie dokážeme  spestriť VIDEO - projekciou o bezpečnosti cestnej premávky, poskytovanie prvej pomoci pri nehodách a ďalšími aktualitami  pre vodičov.

 

Školenie vodičov a vodičov služobných vozidiel realizujeme po celý rok, aj mimo pracovných dní, podľa Vašej požiadavky aj na Vašom pracovisku.


Účastníkom školenia bude vydaný v zmysle právnych predpisov preukaz o školení vodiča.